Star Wars Celebration Chicago 2019 – Soundbites – Anthony Daniels